Sostenibilitat

AdNSostenible
Us heu plantejat com podeu contribuir a reduir la quantitat de residus sòlids acumulats a terra i abocats al mar?
AdNSostenible
Sabeu si la vostra empresa contribueix a reduir o empitjorar el canvi climàtic? Us heu adaptat als possibles riscos que se'n deriven?
AdNSostenible
Sabeu d'on provenen les matèries primeres o els productes que utilitzeu? Coneixeu en quines condicions de treball s'han obtingut?
La sostenibilitat és al centre del paradigma socio-econòmic emergent

Un model socio-econòmic sostenible opera dins els límits naturals, contribueix al desenvolupament col·lectiu de la societat i al benefici particular de tots els seus membres, i protegeix i regenera el medi natural.

Sostenibilitat

Capacitat de perdurar en el temps.

Un ecosistema està adaptat a l’entorn i les seves parts estan interconnectades i en equilibri. Perdura mentre no hi hagi canvis bruscos (erupció volcànica, terratrèmol,...), és sostenible.

Funcionar de manera sostenible implica ser conscients de l’entorn en el qual vivim, entendre’n les dependències i relacions, i desenvolupar-nos-hi amb el mínim impacte, en equilibri.

Sostenibilitat empresarial

Les empreses sostenibles treballen per solucionar problemes reals: guanyen diners sense malmetre, o fins i tot, millorant l’entorn; coneixen llurs dependències socials i ambientals, i es responsabilitzen dels impactes de les seves accions a tota la cadena de valor, i els minimitzen.

Per aconseguir-ho, avancen cap un sistema basat en la imitació dels cicles naturals, mitjançant la cerca de models de negoci econòmicament viables amb impactes social i ambiental positius i compartits entre totes les parts interessades. En definitiva, es tracta de repensar el paper i el funcionament empresarial, és INNOVACIÓ.

Economia circular

S’emmarca dins la sostenibilitat empresarial. Planteja un model industrial restauratiu alimentat per energies renovables, sense productes tòxics ni residus. Té per objectiu mantenir el màxim valor i utilitat dels productes, de manera que es dissenya per assolir un residu zero.

Es desenvolupa en cicles continus i positius, que preserven i milloren el medi natural, optimitzen el rendiment dels recursos naturals i minimitzen els riscos derivats de les limitacions del propi sistema (Ellen Mac Arthur Foundation). Així, desacobla creixement de consum de recursos naturals y obre infinites oportunitats d’optimització, estalvi i creació de nous models de negoci. En definitiva, és INNOVACIÓ.

Beneficis

Millora la imatge, estalvia diners i lidera la prosperitat del teu negoci

Quan la sostenibilitat s’integra en la gestió diària de l’empresa esdevé tan transversal que n’afecta aspectes tan diversos com la reputació, la relació amb les parts interessades i els treballadors, l’estratègia, o la comunicació.

ESTALVI ECONÒMIC

AdNSostenible

Per assolir un residu zero cal revisar i millorar els processos de producció, de subministrament, de transport, ... de tota la cadena de valor. Això permetrà estalviar aigua, energia i matèries primeres, disminuir i re-valoritzar els residus resultants i millorar la distribució.

En definitiva, OPTIMITZACIÓ OPERACIONAL.

DIFERENCIACIÓ

AdNSostenible

Per assolir impactes socials i ambientals positius cal repensar els models de negoci i idear nous productes i serveis.

En definitiva, INNOVACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT.

TALENT

AdNSostenible

Per una total circularització de les matèries cal transparència en els processos i col·laboració inter-empresarial, amb objectius clars cap al bé comú, que estimulen el compromís dels treballadors amb l’empresa, afavoreix l’ajuda mútua i la comunicació entre departaments, i retenen el talent.

En definitiva, MOTIVACIÓ.

ADAPTABILITAT

AdNSostenible

Per fer front a un futur canviat i incert (escassetat de recursos, canvi climàtic, crisis econòmiques,...) i a les creixents exigències legislatives cal identificar tendències de futur, conèixer les expectatives de les parts interessades, adaptar-se i respondre positivament davant situacions adverses.

En definitiva, OPORTUNITATS DE NEGOCI.

Scroll to Top